Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
11 84916655XXX 150 00:00:00
12 84943878XXX 150 00:00:00
13 84826409XXX 150 00:00:00
14 84945621XXX 150 00:00:00
15 84913296XXX 150 00:00:00
16 84918888XXX 150 00:00:00
17 84942959XXX 150 00:00:00
18 84917820XXX 150 00:00:00
19 84916219XXX 150 00:00:00
20 84944425XXX 150 00:00:00