Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84948036XXX 150 00:00:00
2 84913470XXX 150 00:00:00
3 84945977XXX 150 00:00:00
4 84913373XXX 150 00:00:00
5 84914228XXX 150 00:00:00
6 84347229XXX 150 00:00:00
7 84948951XXX 150 00:00:00
8 84919698XXX 150 00:00:00
9 8491292XXX9 150 00:00:00
10 84913197XXX 150 00:00:00