Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84859439XXX 1170 00:19:16
2 84915129XXX 180 00:02:52
3 84912966XXX 150 00:00:00
4 84834111XXX 150 00:00:00
5 84941422XXX 150 00:00:00
6 84917727XXX 150 00:00:00
7 84913038XXX 150 00:00:00
8 84942468XXX 150 00:00:00
9 84916717XXX 150 00:00:00
10 84913287XXX 150 00:00:00