Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84946764XXX 270 00:04:22
2 84812210XXX 150 00:00:00
3 84942225XXX 150 00:00:00
4 84825267XXX 150 00:00:00
5 84919186XXX 150 00:00:00
6 84845673XXX 150 00:00:00
7 84949210XXX 150 00:00:00
8 84949369XXX 150 00:00:00
9 84912504XXX 150 00:00:00
10 84918312XXX 150 00:00:00