Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84859773XXX 150 00:00:00
2 84949136XXX 150 00:00:00
3 84917120XXX 150 00:00:00
4 84916712XXX 150 00:00:00
5 84824620XXX 150 00:00:00
6 84913520XXX 150 00:00:00
7 84912017XXX 150 00:00:00
8 84946936XXX 150 00:00:00
9 84912047XXX 150 00:00:00
10 84845999XXX 150 00:00:00