Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84947989XXX 330 00:05:18
2 84822601XXX 150 00:00:00
3 84941620XXX 150 00:00:00
4 84913945XXX 150 00:00:00
5 84823515XXX 150 00:00:00
6 84914228XXX 150 00:00:00
7 84912804XXX 150 00:00:00
8 84944751XXX 150 00:00:00
9 84912904XXX 150 00:00:00
10 84913667XXX 150 00:00:00