Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84855012XXX 150 00:00:00
2 84914529XXX 150 00:00:00
3 84913345XXX 150 00:00:00
4 84886396XXX 150 00:00:00
5 84915117XXX 150 00:00:00
6 84913499XXX 150 00:00:00
7 84918878XXX 150 00:00:00
8 8491292XXX9 150 00:00:00
9 84913523XXX 150 00:00:00
10 84916948XXX 150 00:00:00