Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
1 84913806XXX 150 00:00:00
2 84912313XXX 150 00:00:00
3 84918341XXX 150 00:00:00
4 84913571XXX 150 00:00:00
5 84949174XXX 150 00:00:00
6 84949091XXX 150 00:00:00
7 84944521XXX 150 00:00:00
8 84838390XXX 150 00:00:00
9 84918217XXX 150 00:00:00
10 84916833XXX 150 00:00:00