Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
21 84944644XXX 150 00:00:00
22 84942010XXX 150 00:00:00
23 84943062XXX 150 00:00:00
24 84913667XXX 150 00:00:00
25 8491811XXX8 150 00:00:00
26 84945738XXX 150 00:00:00
27 84948068XXX 150 00:00:00
28 84815102XXX 150 00:00:00
29 84918308XXX 150 00:00:00
30 84833323XXX 150 00:00:00