Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
21 84913985XXX 150 00:00:00
22 84945880XXX 150 00:00:00
23 84946904XXX 150 00:00:00
24 84913300XXX 150 00:00:00
25 84918532XXX 150 00:00:00
26 84918032XXX 150 00:00:00
27 84948485XXX 150 00:00:00
28 84919285XXX 150 00:00:00
29 84918297XXX 150 00:00:00
30 84946564XXX 150 00:00:00