Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
51 84826666XXX 150 00:00:00
52 84918393XXX 150 00:00:00
53 84944425XXX 150 00:00:00
54 84913342XXX 150 00:00:00
55 84834096XXX 150 00:00:00
56 84948652XXX 150 00:00:00
57 84912966XXX 150 00:00:00
58 84916449XXX 150 00:00:00
59 84913197XXX 150 00:00:00
60 84829590XXX 150 00:00:00