Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
51 84834515XXX 150 00:00:00
52 84911898XXX 150 00:00:00
53 84833357XXX 150 00:00:00
54 84919097XXX 150 00:00:00
55 84949084XXX 150 00:00:00
56 84829992XXX 150 00:00:00
57 84914688XXX 150 00:00:00
58 84942906XXX 150 00:00:00
59 84886079XXX 150 00:00:00
60 84913457XXX 150 00:00:00