Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
71 84943801XXX 150 00:00:00
72 84913778XXX 150 00:00:00
73 84913300XXX 150 00:00:00
74 84917826XXX 150 00:00:00
75 84834170XXX 150 00:00:00
76 84912387XXX 150 00:00:00
77 84913287XXX 150 00:00:00
78 84912519XXX 150 00:00:00
79 84913667XXX 150 00:00:00
80 84825943XXX 150 00:00:00