Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
81 84917294XXX 150 00:00:00
82 84917826XXX 150 00:00:00
83 84917615XXX 150 00:00:00
84 84911619XXX 150 00:00:00
85 84949083XXX 150 00:00:00
86 84918510XXX 150 00:00:00
87 84918300XXX 150 00:00:00
88 84913499XXX 150 00:00:00
89 84948110XXX 150 00:00:00
90 84914118XXX 150 00:00:00