Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
81 84915117XXX 150 00:00:00
82 84912214XXX 150 00:00:00
83 84919698XXX 150 00:00:00
84 84941889XXX 150 00:00:00
85 8485969XXX5 150 00:00:00
86 84917468XXX 150 00:00:00
87 84919865XXX 150 00:00:00
88 84949742XXX 150 00:00:00
89 84917827XXX 150 00:00:00
90 84916705XXX 150 00:00:00