Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
31 84943584XXX 150 00:00:00
32 84946XXXXXX 150 00:00:00
33 84916565XXX 150 00:00:00
34 84916062XXX 150 00:00:00
35 84852747XXX 150 00:00:00
36 84944485XXX 150 00:00:00
37 84949023XXX 150 00:00:00
38 84944242XXX 150 00:00:00
39 84859649XXX 150 00:00:00
40 84912664XXX 150 00:00:00