Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
31 84836023XXX 150 00:00:00
32 84919142XXX 150 00:00:00
33 84914414XXX 150 00:00:00
34 84837954XXX 150 00:00:00
35 84919119XXX 150 00:00:00
36 84913665XXX 150 00:00:00
37 84914451XXX 150 00:00:00
38 84947963XXX 150 00:00:00
39 84347229XXX 150 00:00:00
40 84949174XXX 150 00:00:00