Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
41 84916300XXX 150 00:00:00
42 84914414XXX 150 00:00:00
43 84948652XXX 150 00:00:00
44 84913778XXX 150 00:00:00
45 84916856XXX 150 00:00:00
46 84913345XXX 150 00:00:00
47 84941030XXX 150 00:00:00
48 84845673XXX 150 00:00:00
49 84912214XXX 150 00:00:00
50 84914147XXX 150 00:00:00