Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
41 84918561XXX 150 00:00:00
42 84826336XXX 150 00:00:00
43 84915098XXX 150 00:00:00
44 84845673XXX 150 00:00:00
45 84914147XXX 150 00:00:00
46 84949830XXX 150 00:00:00
47 84913135XXX 150 00:00:00
48 8491292XXX9 150 00:00:00
49 84917827XXX 150 00:00:00
50 84915895XXX 150 00:00:00