Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
91 84853597XXX 150 00:00:00
92 84942922XXX 150 00:00:00
93 84812727XXX 150 00:00:00
94 84945172XXX 150 00:00:00
95 84947410XXX 150 00:00:00
96 84848327XXX 150 00:00:00
97 84913568XXX 150 00:00:00
98 84948110XXX 150 00:00:00
99 84918188XXX 150 00:00:00
100 84912550XXX 150 00:00:00