Không nhận diện được thuê bao, vui lòng kết nối GPRS hoặc truy cập wifi tại đây clear
Hạng Tài khoản Điểm Thời gian
91 84948083XXX 150 00:00:00
92 84913470XXX 150 00:00:00
93 84916337XXX 150 00:00:00
94 84832242XXX 150 00:00:00
95 84912016XXX 150 00:00:00
96 84859195XXX 150 00:00:00
97 8491XXX1XXX 150 00:00:00
98 84916449XXX 150 00:00:00
99 84913197XXX 150 00:00:00
100 84912895XXX 150 00:00:00